Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας:

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Στην περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη  ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

-Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί  ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση του. Σε αυτή την περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον Πελάτη. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των επιμέρους πολιτικών DOA των κατασκευαστών των προϊόντων εφόσον είναι σύμφωνες με την  Νομοθεσία.

-Στην περίπτωση που το προϊόν διαπιστωθεί ότι φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα. Εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα: Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχει την ελάχιστη νόμιμη διάρκεια που ορίζεται στους Εφαρμοστέους Νόμους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον Πελάτη.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον Πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε ύστερα από την επικοινωνία.

Η επιστροφή  προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με την αποδεικτικό αγοράς, το έντυπο RMA  συμπληρωμένο καθώς και την πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους).

Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιείται μέσω courier, ή στην έδρα της Εταιρείας στη οδό Περιάνδρου 52 στην Κόρινθο.

Με την παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται έλεγχος και στην συνέχεια θα γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη για ενημέρωσή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως μείωση του τιμήματος ή ακύρωση της συναλλαγής σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 540. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους .

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Πελάτη

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του Πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Ο Πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης (εντός 14ημερολογιακών ημερών) και να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, συνοδευόμενο από την απόδειξη αγοράς.

-Ο Πελάτης έκανε λάθος προϊόν στην παραγγελία του.

Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει στην έδρα της Εταιρείας ή με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής τους. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να αποσταλεί μαζί με την αποδεικτικό αγοράς και το έντυπο RMA  συμπληρωμένο καθώς και την πλήρη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους .